Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych NZOZ Sanus

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanus Jacek Madej NIP: 9461254105 REGON: 060102640, z siedzibą ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest utrzymywanie profilaktyki zdrowotnej, stawianie diagnozy medycznej, zapewnienie opieki zdrowotnej, udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej, wykonywanie wizyt domowych, leczenie lub zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji medycznej.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c), e) oraz art. 9 ust 2. pkt h)-i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W celu dochodzenia przez Administratora roszczeń w związku z udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi Państwa dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W związku ze świadczonymi usługami, Państwa dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie art. 23 i nast. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, na podstawie art. 2, art. 49 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, w szczególności NFZ, ZUS, laboratoria analityczne, podmioty diagnostyczne itp. oraz podmioty serwisujące urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane, podmioty prowadzące serwer, na którym przechowywane są dane, podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pacjentów, podmioty, którym przekazuje się dokumentację medyczną dla celów archiwizacji i niszczenia. Podmioty te upoważnione są przez NZOZ Sanus, na mocy zawartych umów do niezbędnego i zgodnego z realizacją umowy przetwarzania zgromadzonych danych.

6. Państwa dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art.29 ust.1 ustawy z 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
a. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
b. skierować na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
c. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do organizacji i realizacji udzielanych świadczeń medycznych, w przypadku ich nie podania nie będzie możliwa realizacja świadczeń medycznych

8. W związku z przetwarzaniem przez NZOZ Sanus danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia (z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 6 lipca 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjent)

- prawo dostępu do danych osobowych;
- prawo do sprostowania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych;
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

9. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.